Premies voor asbestverwijdering en isolatie in 2022

 

Asbest verwijdering op daken

Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen voor het vervangen van asbest daken en asbest golfplaten op industriële daken.

Welke asbestdaken mogen vervangen of gerenoveerd worden onder de eenvoudige handelingen?

Deze methode ‘Eenvoudige Handelingen met Bijkomende Maatregelen’ vormt een werkmethode tussen de methode ‘Eenvoudige Handelingen’ zoals beschreven in Art. 56 van het KB van 16/03/2006 en de methode “Hermetische zone” in Art. 63 tem 68 van ditzelfde KB.

Deze werkmethode wordt in deze standaardprocedure toegevoegd met als doel het voorkomen van contaminatie van de omliggende materialen bij de verwijdering van de hieronder opgesomde asbesthoudende toepassingen waarop deze verwijderingstechniek van toepassing is. Gegeven de ouderdom, de aard of de verwering van deze materialen, worden bijkomende maatregelen noodzakelijk geacht om deze op een veilige manier te verwijderen en te kunnen garanderen dat de materialen in de omgeving niet gecontamineerd worden met asbestvezels. Dit laatste is belangrijk in het kader van de doelstellingen van de erkende sloopbeheersorganisatie, zijnde een sloopattest afleveren voor laagmilieurisico materiaal.

Gezien het verhoogde risico op vezelvrijstelling wordt aangeraden om werkzaamheden volgens deze methode uit te laten voeren door een erkende onderneming of werkgevers die sloop- of verwijderings-werkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen conform het KB van 28/03/2007.

Het toepassingsgebied van deze techniek is gelimiteerd tot:

 • In oorsprong hechtgebonden asbest buitenschiltoepassingen, maar beschadigd of verouderd met risico op vezelvrijgave

 • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal en asbestkarton voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen

 • Asbesthoudende dichtingen of pakkingen

 • Asbesthoudende koorden en geweven materialen

Enkel indien ze éénvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kunnen worden zonder dat daarbij de toestand van de materialen verandert, kunnen ze via de techniek van ‘Eenvoudige Handelingen” verwijderd worden.

Gezien het hoger risico op vezelvrijstelling bij de verwijdering van bovengenoemde toepassingen, zal de deskundige/de aannemer die de asbestverwijderingswerken uitvoert, teneinde het risico op blootstelling aan asbest te beheersen, vezelverspreiding in de omgeving te minimaliseren en bijgevolg contaminatie van de overige materialen te voorkomen, volgende bijkomende maatregelen opleggen/hanteren :

 • Voorzien van een douchefaciliteit voor het personeel. Dit kan door het installeren van een mobiele decontaminatie-unit voor personeel, uitgerust met waterverwarmings- en waterfiltratiesysteem (tot op 3micron), of door gebruikt te maken van een bestaande (en werkende) douchefaciliteit ter plaatse

 • Indien aanwijzingen dat de onderliggende structuur gecontamineerd is met asbestvezels: voorafgaandelijk reinigen (geïmpregneerde doeken)/stofzuigen met absoluutfilter van de vloeroppervlakte en aanbrengen van een PE-folie onder de te verwijderen toepassingen

 • Reinigen van dakgoten (asbesthoudend dakgootslib en bijkomend afbraakmateriaal) met opvang van het spoelwater (afkoppeling) in een reservoir voor verwerking (filteren met absoluutfilter)

 • Volledige bevochtiging (met een impregnatie product) van de verouderde/verweerde semi-hechtgebonden asbesthoudende buitenschiltoepassingen met bijzondere aandacht voor rand- en overlappingszones die slechts zichtbaar en bereikbaar worden tijdens de demontagewerken

 • Omzichtige verwijdering PE-folie. Reinigen (geïmpregneerde doeken) /stofzuigen (absoluutfilter)/fixeren van het onderliggende materiaal, draagstructuren en omgeving na de werken

  Afbraak asbest van een industrie dak

Specifiek bij de verwijdering van dichtingen, pakkingen, koorden en andere geweven materialen moeten deze eveneens voor en tijdens de verwijdering grondig gefixeerd worden. Tijdens de verwijdering moet men bovendien de verspreiding van loskomende vezels verhinderen door bronafzuiging middels stofzuiger met absoluutfiltering. Het dragermateriaal zal vervolgens grondig gereinigd worden met geïmpregneerde doeken en stofzuigers met absoluutfiltering.

Na de reiniging moet de aannemer een attest van visuele inspectie afleveren waarin bevestigd wordt dat de ruimte net, droog en vrij is van zichtbare resten van asbest of asbesthoudend materiaal. Dit attest wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, (indien verschillend) de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken en/of de deskundige die de werken opvolgt.

Verwijderen van asbest afval bij het vervangen van asbest dakpanelen of asbest houdende golfplaten

Semi-hechtgebonden asbesthoudende buitenschiltoepassingen zoals asbest golfplaten of asbest houdende leien waarvan de toestand bij verwijdering nagenoeg niet gewijzigd is, worden verpakt in (container-)big-bag en gestort op een vergunde inrichting voor gevaarlijke afvalstoffen.

Al het overige asbesthoudend afval dat bij deze werkzaamheden wordt geproduceerd :

 • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton

 • asbesthoudende dichtingen en pakkingen in slechte staat en met risico op vezelvrijgave

 • koorden en geweven materialen

 • asbesthoudend slibafval

 • filterrest van gecontamineerd water (absoluutfiltering 3 micron)

moet omwille van de aanwezigheid van vrije asbestvezels, als dusdanig geëtiketteerd en verpakt worden alvorens het afgevoerd wordt naar een voorbehandelingsinstallatie voor losgebonden asbest.

Welke persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn verplicht bij het verwijderen van asbest daken?

Het personeel dat de werken uitvoert moet minimaal voorzien zijn van een volgelaatsmasker met P3-filter en autonome luchttoevoer.

 • er moet door de werkgever een werf-en blootstellingsregister worden bijgehouden voor de tijdens het werk blootgestelde personen conform Art. 30 tem 32 van het KB

 • luchtmetingen tijdens de afbraak van asbest daken

Tijdens de uitvoering van de asbestwerken voert een erkend laboratorium per achturige werkdag minstens volgende luchtmetingen uit :

 • in de omgeving van de verwijderingsplaats

 • in de omgeving van de container/opslaglocatie van de verwijderde asbesthoudende elementen

 • op de persoon die de asbesthoudende elementen

HWV Facilities werkt met het erkend buro Fibrecount voor haar asbest meeting tijdens de asbest dakwerken.

Als erkend aannemer asbest werken bepalen wij voorafgaand vooraf welke bijkomende maatregelen zullen genomen worden wanneer de bovengrens van het resultaat van de meting van de concentratie aan asbestvezels hoger is dan 0,01 vezel/cm³. Indien een overschrijding van deze concentratie wordt vastgesteld, wordt de deskundige en de met het toezicht belaste ambtenaar van de FOD WASO/TWW van deze meetresultaten op de hoogte gesteld, evenals van de maatregelen die door de aannemer werden genomen om hieraan te verhelpen.

Mochten de resultaten van de metingen slecht blijven, dan moet er alsnog overgegaan worden tot de methode hermetische zone. Hierdoor kan het aangewezen zijn dat men voor de methode van ‘Eenvoudige Handelingen met Bijkomende Maatregelen’ werkt met een erkend bedrijf.

Indien tijdens 3 opeenvolgende meetdagen de bovengrens van de resultaten van alle luchtmetingen zich onder de grens van 0,01 vezel/cm³ situeren, dan mag de meetfrequentie afgebouwd worden naar wekelijks. Echter, bij een overschrijding van een bovengrens moet de aannemer opnieuw gedurende 3 opeenvolgende meetdagen aantonen dat de bijkomend genomen maatregelen afdoende zijn om vezelverspreiding te voorkomen.

De resultaten van deze metingen moeten ter inzage zijn op de werf en na uitvoering der werken overgemaakt worden aan de deskundige en/of de sloopbeheersorganisatie alsook aan de met het toezicht op de werken belaste ambtenaar.

Algemeen besluit bij asbestverwijdering op daken en golfplaten

Asbest afbraak bij industriële daken laat je best doen door een erkend professional met ervaring in asbest daken. Wij vervangen uw asbest industrieel dak en plaatsen nieuwe metalen isolatie panelen met pir isolatie van het merk Joris Ide, Kingspan of Rex. Deze sandwichpanelen zijn de ideale oplossing om uw asbest dak te vervangen. Ook helpen wij u met de aanvraag van isolatie premies voor daken en premies voor asbestverwijdering bij dakwerken.

Aan welke voorwaarden dient men te voldoen tot het bekomen van een premie voor het isoleren van uw dak?

Bron Vlaamse overheid Mijnverbouwpremie

Voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie

Het dak of de zoldervoer moet geïsoleerd worden met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend.

De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.

U hebt recht op een premie voor de isolatie van het dak of van de zoldervloer, niet voor allebei:

 • als de zolderruimte verwarmd wordt, komt alleen de isolatie van het dak in aanmerking

 • als de zolderruimte niet verwarmd wordt, komt ofwel de isolatie van het dak ofwel de isolatie van de zoldervloer in aanmerking.

Als de zolderruimte niet wordt verwarmd en ook de ruimtes die grenzen aan de zolder niet worden verwarmd met een vast verwarmingstoestel, hebt u geen recht op een premie voor dak- of zoldervloerisolatie

Als het hellend dak wordt geïsoleerd, moet een dampscherm geplaatst worden langs de binnenkant van het gebouw.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het dak

 • De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen

 • De eindfactuur van de eerste investering dateert ten vroegste van 1-1-2021

 • Voor een niet-woongebouw komen enkel facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking.

 • Voor woningen, appartementen en woongebouwen is er geen beperking in de tijd

 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, een geldig attest hebben conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’

De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer moet lid zijn van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.

 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (bijv. golfplaten, leien) of van het onderdak. Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bijv. asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).

 • De plaatsing van een overzetdak over een asbesthoudende dakbedekking komt niet in aanmerking.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Welk bedrag kan je ontvangen als premie voor dakisolatie of asbest werken?

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

1. Woningen

Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor

U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 5.750 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en mag maximaal 11.500 euro zijn, beide exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.

Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de middelste inkomenscategorie (2022)

U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering als de laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 5.750 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.

Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie

U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 4.025 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.

Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie (2022)

U kunt een premie krijgen van 35% van de investering als laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 4.025 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.500 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.

Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder

U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2022 en 2023. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1.000 euro zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Voor eindfacturen tot eind 2021 en vanaf 2024 bedraagt de basispremie 4 euro per m².

Voor alle bovenstaande doelgroepen geldt het volgende:

Combineert u het aanbrengen van nieuwe dakisolatie met asbestverwijdering? Dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering moeten dateren van ten vroegste 1 januari 2021.

Heeft u uitsluitend nachttarief en vraagt u een premie aan voor het isoleren van het dak of de zoldervloer, eventueel aangevuld met andere werken, dan verhoogt de premie met 2 euro per m² dak of zoldervloer die werd geïsoleerd tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De factuur van de dakisolatie moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. De verhoging voor uitsluitend nachttarief geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025.

Heeft u recht op de verhoging voor asbestverwijdering en de verhoging voor uitsluitend nachttarief, dan wordt de totale premie voor de categorie dak ook beperkt tot 50% van het factuurbedrag (exclusief btw).

Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen)

U kunt een premie krijgen van 8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw). Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt moet minimaal 1.000 euro zijn.

Combineert u de dakisolatie met asbestverwijdering dan verhoogt de premie met 8 euro per m² tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw) van isolatie en asbestverwijdering samen. De facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering moeten dateren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Plaatsen van ecopanelen op dak
Asbestdaken verwijderen
Asbest golfplaten verwijderen
Plaatsen van isolatie dakplaten